Школски документи

ДОКУМЕНТ О БОДОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ОВДЕ

годишњи извештај наставника

***СТАТУТ ОШ „Јован Јовановић Змај“

*ПРАВИЛНИ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

*ПРАВИЛНИК О МЕРАМА,НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

*ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ

*ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

*ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

*ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

**ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

**ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

16. Извештај о појачаном васпитном раду

Решење о ПВР

22. Решење о изрицању ВД мере

15a. План рада ПВР

Захтев за директору школе за ПВР

21. Записник дисциплинске комисије

15. Решење о ПВР

20. Закључак о покретању ПВР

14. Захтев директору за ПВР

19. Захтев директору за покретање дисциплинског поступка